ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYDISCLAIMER

CONTACT GEGEVENS;

Sharon Zaal | Vedisch Lifestylecoach
Dr. Albert Schweitzerstraat 4
2461 AW Ter Aar

Kamer van Koophandelnummer: 58425772
Contact via: info@sharonzaal.nl

Algemene voorwaarden Sharon Zaal | Vedisch Lifestylecoach

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten door Sharon Zaal | Vedisch Lifestylecoach

Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door Sharon Zaal schriftelijk zijn aanvaard.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Sharon Zaal | Vedisch Lifestylecoach
– De opdrachtgever: de contractpartner van Sharon Zaal;

 • De opdracht: iedere overeenkomst van Sharon Zaal tot het leveren van producten en diensten aan
 • opdrachtgever;

– De offerte: een schriftelijke aanbieding van door Sharon Zaal te leveren producten en diensten, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.

 1. Grondslag offertes

Sharon Zaal is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden Sharon Zaal slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.

Offertes van Sharon Zaal zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Sharon Zaal zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
Als binnen de termijn van een maand de offerte niet geaccepteerd is, vervalt de offerte.

 1. Ter beschikking stellen van informatie, medewerkers en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema – zoals vermeld in de offerte – te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever alle documenten, informatie en gegevens die Sharon Zaal nodig heeft op de daartoe door haar aangegeven tijdstippen. Sharon Zaal zal uiteindelijk bepalen of zij over alle benodigde informatie beschikt voor de uitvoering van de opdracht. Verder moet Sharon Zaal kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij haar werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met schriftelijke instemming van Sharon Zaal. Als Sharon Zaal daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de adviseur(s) kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting, e-mail en desgewenst een fax- en/of datanet-aansluiting.

 1. Inschakeling van derden

Het staat Sharon Zaal vrij derden in te schakelen voor het verrichten van een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden.

 1. Prijzen en prijswijziging

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Sharon Zaal opgegeven prijzen exclusief btw, alsmede exclusief verblijfkosten, drukwerkkosten, kosten voor noodzakelijk ondersteuningsmateriaal en andere opdrachtgebonden kosten. De te berekenen btw en de in de vorige zin genoemde kosten kunnen afzonderlijk door Sharon Zaal in rekening worden gebracht.

In de offerte wordt, afhankelijk van het project, door Sharon Zaal dan wel een vaste prijs opgegeven, dan wel een opgave van het geschatte aantal uren en het uur- en/of dagdeeltarief, alsmede de te maken kosten. Een aldus geschat aantal uren is gebaseerd op een globale verwachting ten aanzien van de aan het project te besteden tijd.

Sharon Zaal behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te verhogen, tot aan de dag waarop de levering moet plaatsvinden, in geval van stijging van de kosten van door haar ingeschakelde derden, indien de kosten van ingeschakelde derden en eventueel ingehuurde producten of locaties stijgen. Indien een prijsverhoging, zoals in de vorige zin bedoeld, plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging meer bedraagt dan vijf procent, is de opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.

 1. Betalingsvoorwaarden

7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen voor aanvang van les of traject zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Sharon Zaal.

7.2 Betaling kan in één keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is Sharon Zaal steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Sharon Zaal gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

7.4  De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Sharon Zaal alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. 

7.5 Sharon Zaal behoudt zich het recht voor om een coachingstraject af te zeggen en verplichtingen op te schorten, totdat de desbetreffende termijn(en) zijn betaald. Na betaling kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden. Het coachingstraject dient binnen de duur van het programma plaats te vinden. Sharon Zaal garandeert niet dat er daarna nog ruimte beschikbaar is om een gesprek in te halen.

7.6  Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

7.7 Kaarten die gekocht worden voor een event van Sharon Zaal kunnen niet geannuleerd worden. Hiervoor beroept Sharon Zaal zich op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht, alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen, kunnen worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en/of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien de tijdsplanning van de opdracht alsmede de tarieven en andere kostenvergoedingen worden beïnvloed door enkel toedoen van de opdrachtgever danwel de beïnvloeding daarvan gelegen is in omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen, aanvaardt de opdrachtgever dat de daarmee eventueel gepaard gaande (extra) kosten voor zijn rekening komen.

 1. Termijnen

Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale datum zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, eerst in nadat voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Sharon Zaal zijn, alsmede indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van Sharon Zaal is.

In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever Sharon Zaal schriftelijk aan te manen, waarbij aan Sharon Zaal alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Sharon Zaal overigens in dat geval tot schadevergoeding verplicht is.

 1. Auteursrecht en eigendom

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, brochures, bedrijfsuitgaven, huisstijlen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Sharon Zaal berusten uitsluitend bij Sharon Zaal. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik in zijn organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Modellen, technieken, programma’s, cursusmaterialen en overige hulpmiddelen – waaronder ook software – die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Sharon Zaal. Openbaarmaking hiervan kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Sharon Zaal. In geval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht, blijft het voorgaande van kracht.

Het is aan opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, programma, ontwerp enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sharon Zaal.

 1. Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van haar adviseur, coach, trainer of derden ontslaat Sharon Zaal van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interest. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen de tijd de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Sharon Zaal af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en de door Sharon Zaal gemaakte (on)kosten.

 1. Opschorting en ontbinding

Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Sharon Zaal mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als – tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen –  voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Sharon Zaal behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, mogen deze in rekening worden gebracht. Indien tot

voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht aan Sharon Zaal het volledige overeengekomen bedrag te betalen.

Ingeval één van beide partijen in verzuim is of op andere wijze tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang door schriftelijke mededeling te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van alle rechten.

13. Boeking retraites
U kunt volledig betalen op het moment van boeking of als alternatief per aanbetaling. Totdat we uw betaling of aanbetaling hebben ontvangen, kunnen we uw boeking niet bevestigen. Uw boeking is pas beveiligd nadat u een schriftelijke bevestiging van ons hebt ontvangen waarin de ontvangst van de betaling wordt bevestigd.
Wanneer op het moment van boeken alleen een aanbetaling wordt gedaan, moet het volledige saldo worden betaald 60 dagen voordat de retraite begint na ontvangst van een factuur.

Sharon Zaal behoudt zich het recht voor om uw reservering te annuleren als de volledige betaling niet binnen 60 dagen voor aankomst is ontvangen. In het geval dat u uw retraite moet annuleren, lees dan de annuleringskosten zoals hieronder uiteengezet. Reserveringen die 60 dagen voor aankomst zijn gemaakt, moeten volledig worden betaald op het moment van boeking.
Raadpleeg de onderstaande algemene voorwaarden voor partners bij het boeken van een retraite in het buitenland.

13.1 Annulering
Nadat u uw retraite bij Sharon Zaal heeft geboekt, wordt uw aanbetaling niet gerestitueerd. In het geval dat u uw retraite moet annuleren, is het volgende restitutiebeleid van toepassing.
Annulering meer dan 60 dagen voor de startdatum van de retraite: volledige terugbetaling min aanbetaling 

Annulering minder dan 60 dagen vóór de startdatum van de retraite: Geen restitutie, naar eigen goeddunken kunnen we het betaalde saldo naar een ander retraite-pakket brengen.
In het onwaarschijnlijke geval dat we om welke reden dan ook een retraite moeten annuleren, ontvangt u een volledige terugbetaling. We zijn echter niet in staat om extra reiskosten te dekken of verantwoordelijk te zijn voor eventuele gevolgkosten als gevolg van een annulering. Neem een ​​reisverzekering die je beschermt als je moet annuleren of Sharon Zaal moet annuleren.
Voor restituties of boekingswijzigingen kunnen er extra transactiekosten van € 10 in rekening worden gebracht.

13.2 Verzekering
Als voorwaarde om bij Sharon Zaal te boeken, moet u uw eigen reisverzekering afsluiten. U moet een geschikte reisverzekering afsluiten die dekking biedt voor reizen, vliegtickets, surfactiviteiten, verloren bagage, medische kosten, annulering en andere activiteiten die u van plan bent te doen buiten uw retraite-pakket.


13.2 Bestaande medische voorwaarden en medische zorgen
De retraite wordt op eigen risico uitgevoerd. U moet Sharon Zaal op het moment van boeken op de hoogte brengen van eventuele reeds bestaande medische aandoeningen, behandelingen, operaties die u heeft gehad, allergieën en intoleranties bij het boeken. Als u Sharon Zaal niet op de hoogte stelt van reeds bestaande medische aandoeningen, behandelingen, operaties die u heeft gehad, allergieën en intoleranties in uw boekingsformulier, kan dit ertoe leiden dat u niet kunt deelnemen aan de retraite.
In sommige omstandigheden is het nodig dat we een brief van uw huisarts / specialist nodig hebben waarin staat dat zij blij zijn dat u doorgaat met de retraite. We accepteren geen zwangere vrouwen tijdens een retraite, maar we kunnen het programma aanpassen als dit 7 dagen voor aankomst schriftelijk is aangegeven.

13.3 Algemeen
Sharon Zaal werkt met verschillende leveranciers voor accommodatie, surfinstructie, yoga-instructie en catering. We beoordelen deze leveranciers regelmatig om ervoor te zorgen dat de juiste normen van kracht zijn en uw retraite van de hoogste kwaliteit is.

13.4 Inclusies en uitsluitingen
Sharon Zaal kan extra activiteiten aanbevelen tijdens uw retraite, maar het is uw verantwoordelijkheid om te betalen voor extra’s en Sharon Zaal neemt geen verantwoordelijkheid voor problemen in verband met de extra’s die zijn geregeld buiten het retraitepakket.


Afhankelijk van de retraite die u boekt, bevat het pakket:

 • Uw accommodatie (met behulp van gevestigde locaties)
 • Beddengoed en handdoeken in uw accommodatie
 • Surfinstructie (met behulp van een gecertificeerde surfinstructeur en surfschool)
 • Yoga-instructie (met behulp van een gecertificeerde yogaleraar)
 • Catering (gebruik van gecertificeerde koks voor volpension afhankelijk van uw verblijf)
 • Transfers van de luchthaven naar uw accommodatie
 • Alle surf- en yoga-apparatuur (inclusief surfplanken, wetsuits en yoga-apparatuur)Uitsluitingen:
 • Reisverzekering
 • Reiskosten naar de retraite-locatie (auto, trein of vluchten tenzij anders vermeld)
 • Eventuele extra activiteiten buiten die vermeld in onze retraite-pakketten
 • Halfpension retraites zullen aangeven welke maaltijden zijn inbegrepen
 1. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. Sharon Zaal zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Sharon Zaal aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Sharon Zaal, haar werkwijze en dergelijke. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Sharon Zaal niet haar rapportage(s) ter beschikking stellen aan derden.

 1. Aansprakelijkheid

Sharon Zaal aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade anders dan die voortkomend uit tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, en dan uitsluitend voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Sharon Zaal van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen c.q. het uitvoeren van onderzoek in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de hier bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan 9.000 euro. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het constateren van de schade, doch in ieder geval binnen een jaar na beëindiging van de opdracht, bij Sharon Zaal te zijn ingediend. Sharon Zaal zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

Sharon Zaal zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever, of b. iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de hier bedoelde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Sharon Zaal zal opdrachtgever Sharon Zaal hiervan vrijwaren.

Sharon Zaal is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 1. Applicatiegebruik van online producten, diensten en leermiddelen

16.1 Sharon Zaal draagt zorg voor de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Sharon Zaal aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

16.2 Sharon Zaal is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d..

16.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en/of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code Commissie;
 1. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (‘spammen’);
 2. het inbreuk plegen op de auteursrechtelijke beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 1. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
 1. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 2. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
 1. het afsplitsen van (computer) processoren die na het verbreken van de (online) verbinding met Sharon Zaal blijven lopen binnen Sharon Zaal of het internet.
 2. het verspreiden van computervirussen.

16.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, illegale MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

16.5 Sharon Zaal is in onderstaande gevallen gerechtigd de toegang van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Sharon Zaal alle schade ten gevolge van de overtreding door Sharon Zaal of door derden geleden te vergoeden;

 1. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. Indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Sharon Zaal;
 3. Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. Indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

16.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.

16.7 Sharon Zaal draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

16.8 Sharon Zaal is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

16.9 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer het recht op enige terugbetaling van de overeengekomen gebruikskosten van de applicatie.

 1. Deelname en aansprakelijkheid online programma’s

17.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online programma’s.

17.2 In deze programma’s wordt kennis, ervaring en techniek gedeeld. Een ieder is zelf verantwoordelijk om naast het volgen van het programma voldoende tijd te reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van de programma’s successen in je leven of bedrijf genereert. Sharon Zaal zal zich inspannen om de juiste handvatten aan te reiken om de programma’s met succes te volgen en af te ronden. Binnen de grenzen van de looptijd van het programma is er ondersteuning, afhankelijk van welk pakket is aangeschaft.

17.3 Sharon Zaal draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Sharon Zaal te verrichten werkzaamheden of leveringen of een evenredig deel daarvan.

17.4 Sharon Zaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

17.5 Sharon Zaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

17.6 Opdrachtgever is gehouden Sharon Zaal schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Sharon Zaal instellen inzake  schade ontstaan door of met het geleverde.

17.7 Sharon Zaal verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

17.8 Sharon Zaal gaat zorgvuldig om met de door de opdrachtgever verstrekte naam-, adres- en e-mailgegevens en gebruikt deze nimmer voor andere doeleinden dan omschreven in het aanbod noch verstrekt zij deze gegevens aan derden.

17.9 Adviezen worden door Sharon Zaal naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

Webshop

 1. Order: iedere opdracht van Afnemer aan Sharon Zaal.

 2. Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
  Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Sharon Zaal niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

  Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Sharon Zaal een Order schriftelijk aanvaardt of door Sharon Zaal uitvoering aan een Order wordt gegeven.

  Alle opgaven door Sharon Zaal van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Sharon Zaal kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

  Sharon Zaal behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

  20. Afwijkingen en Aanvullingen
  Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Sharon Zaal zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 3.  Afleveringstermijnen
  Tenzij anders overeengekomen levert Sharon Zaal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

  Een door Sharon Zaal opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Sharon Zaal geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Sharon Zaal, op de door die toeleveranciers aan Sharon Zaal verstrekte gegevens.

  Indien Sharon Zaal voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Sharon Zaal.

  Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Sharon Zaal derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

  Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeenkomst geen prijs meer te stellen blijft hij verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

  Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

  Sharon Zaal heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

  22. Aflevering en Risico
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Sharon Zaal de wijze van verzending.

  Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

  23. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
  Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst Sharon Zaal te informeren over het retourneren van het product. Sharon Zaal zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

  Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

  De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Sharon Zaal.

  Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

  Bij omruiling van een artikel is Sharon Zaal genoodzaakt opnieuw verzendkosten in rekening te brengen. Deze bedragen € 4,95. Zodra dat bedrag bij Sharon Zaal op de rekening is bijgeschreven wordt de bestelling verzonden. Uiteraard wordt ook hier naar een leveringstermijn van 1 werkdag gestreefd.

  24. Verzuim/ontbinding
  Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Sharon Zaal gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

  In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswegen zijn ontbonden, tenzij Sharon Zaal Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Sharon Zaal gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

  25. Garanties
  Indien Sharon Zaal Producten aan Afnemer aflevert, die Sharon Zaal van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Sharon Zaal nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Sharon Zaal ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

  Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 4 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Sharon Zaal na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Sharon Zaal in behandeling genomen.

  Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

  Sharon Zaal staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Sharon Zaal spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waar naar wordt verwezen en waarin Sharon Zaal als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan Sharon Zaal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

   Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Sharon Zaal garantie verlenen of kan Sharon Zaal – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

  26. Eigendomsvoorbehoud
  Alle Producten blijven eigendom van Sharon Zaal, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Sharon Zaal verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

  Indien en zolang Sharon Zaal eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Sharon Zaal onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Sharon Zaal op Sharon Zaal eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

  Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Sharon Zaal. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

  27. Prijzen
  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Sharon Zaal, uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

  Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Sharon Zaal geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Sharon Zaal het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

  Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Sharon Zaal op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Kortingen in de vorm van couponcodes dienen voor de koop te worden vermeld. Na de koop vervalt het recht om de korting te claimen. Indien wegens nalatigheid de code onvermeld is gebleven, is Sharon Zaal geen restitutie verschuldigd.

  28. Betaling
  Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Sisow of overboeking naar Rabobank te Nieuwkoop.
  Alle aan Sharon Zaal in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Sharon Zaal op te schorten.

  29. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
  Sharon Zaal is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

  Sharon Zaal is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

  30. Overmacht
  Indien Sharon Zaal door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

  Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

  Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Sharon Zaal als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

  Sharon Zaal zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  31. Verplichtingen van Afnemer
  Afnemer zal aan Sharon Zaal alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Sharon Zaal benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

  32. Annuleringskosten.
  Na ontvangst van betaling aan Sharon Zaal is het niet mogelijk een order te annuleren anders dan gebruik te maken van de retourprocedure van Sharon Zaal.

  33. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

  34. Eigendomsrecht en copyright online producten en diensten

34.1 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde of ter beschikking gestelde ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook te handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

34.2 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Sharon Zaal afkomstige of door Sharon Zaal gebruikte ideeën, werkwijze, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Sharon Zaal, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder inbegrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden aan Sharon Zaal.

34.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering, ideeën, werkwijzen, teksten, cursusmateriaal, adviezen e.d. van Sharon Zaal te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sharon Zaal. Sharon Zaal kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding inbegrepen.

34.4 Sharon Zaal heeft – tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – het recht om tijdens een opdracht opgedane kennis en vervaardigd (nieuw) cursusmateriaal opnieuw voor andere opdrachtgevers te gebruiken, zonder hiervoor op enigerlei wijze een vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn.

34.5 Sharon Zaal heeft het recht om van door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken voor promotionele doeleinden.

35. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op iedere overeenkomst tussen Sharon Zaal en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Sharon Zaal, dan zullen partijen trachten dit geschil in de minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten zal de opdrachtgever binnen veertien dagen nadat het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk reclameren bij het bureau. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sharon Zaal.

Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.

36. Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58425772 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Ter Aar, 2020

 

PRIVACY DISCLAIMER

Voor bezoekers van Sharon Zaal
De website www.sharonzaal.nl wordt beheerd door Sharon Zaal.

Deze disclaimer geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Sharon Zaal gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sharon Zaal uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Sharon Zaal  beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevensverwerking
Sharon Zaal verzamelt en verwerkt informatie met;

betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit bij de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

 1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Sharon Zaal en gerelateerde derden en

het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,

 1. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Op www.sharonzaal.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze disclaimer is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud mij het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.sharonzaal.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.sharonzaal.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Overschrijven of (deels) kopiëren van teksten is niet alleen onfatsoenlijk, maar iedereen die dit doet, is ook in overtreding.

Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Aansprakelijkheid
Ik span mij in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik ernaar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijs ik de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

DISCLAIMER WERKBOEK EN E-BOOK
Voor de volledigheid sluiten we in deze privacydisclaimer de complete disclaimer die word gebruikt in werk- en e-boeken bij.
Ik ga ervan uit dat jij, als deelnemer, de inhoud van mijn trainingen en aanbod zult gebruiken voor de groei van je persoonlijke ontwikkeling.

 • Het copyright © van de werk- en e-boeken behorende bij deze website en programma’s is vastgelegd door Sharon Zaal.

Het is niet toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s te verspreiden.

Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben.

Als deelnemer van deze gratis training stem je er automatisch mee in dat elke overtreding hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een vergoeding van alle juridische kosten en een aanvullende schadeclaim.

Bij twijfel niet doen of per e-mail toestemming vragen via: info@sharonzaal.nl.

Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder vermelding van bron:Sharon Zaal | Vedisch Lifestylecoach.

 • Elke handeling die je doet naar aanleiding van mijn online training, traject, les of video is jouw eigen verantwoordelijkheid. Sharon Zaal | Vedisch Lifestyle kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
 • Mijn aanbod en werk is bedoeld om je te helpen jezelf te hervinden, met je missie te leven en een bijdrage te leveren aan de wereld met wat in jouw macht ligt en persoonlijk te laten groeien. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.
 • Op geen enkele wijze kan ik aansprakelijk worden gesteld voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.
 • Een kopie van de algemene voorwaarden kun je aanvragen door een mail te sturen naar: info@sharonzaal.nl

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58425772 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Ter Aar, 2019

Made by Sharon Zaal © 2019 | All Rights Reserved | Privacyvoorwaarden | Fotografie Lea Sas